Bezpieczenstwo robotow przemyslowych

Zagadnienia zaufania i obrony pozycji w przemyśle są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ważna część maszyn, a jeszcze urządzeń jest dedykowana do tworzenia prac w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, jakie są dane do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była kluczowym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do użytku w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na zasadzie starego podejścia, były połączone wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, które musiały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu dopiero w połowie przypadków. W związku spośród obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do spełnienia maksymalnego poziomu ochrony, jaki jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.