Dyrektywa unijna wyroby medyczne

wentylacja przemysłowa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć zrealizowane przez wszystkie produkty, które są dane do użycia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest połączone z użyciem dowolnego materiału w obszarach, w jakich potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgody z racjami atex także za dostosowanie danego produktu do tych podstaw. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które oglądają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest wówczas dziedzinę, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią zatem istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża ilość energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który ma poważne ryzyko dla trwania i zdrowia ludzkiego.