Jak sa chronione strefy zagrozone wybuchem

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego zasadniczym celem jest ochrona stref zagrożonych przed wybuchem. Dyrektywa ta odnosi się do wszelkich urządzeń oraz systemów ochronnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą doprowadzić do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta szczególne znaczenie ma na przykład dla kopalń, gdzie istnieje bardzo wysokie ryzyko wybuchu.

Dokument ten określa wymagania atex w zakresie omawianych urządzeń. Jednakże należy pamiętać, że są to wymagania ogólne, które mogą być rozszerzane innymi dokumentami. Należy pamiętać jednak, iż wymagania szczegółowe w żaden sposób nie mogą być sprzeczne z Dyrektywą.
Jednym z wymagań atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego dokonuje jednostka notyfikacyjna, a każde urządzenie powinno być zaopatrzone w znak CE, który powinien być widoczny dla każdego. Oznaczenie CE ma wpływać na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia oraz ochronę środowiska.
Ponadto urządzenia oraz systemy ochronne powinny być zaopatrzone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
Zarówno urządzenia jak i systemy ochronne, które będą pracować/znajdować się w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego powinny być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną. Wykonuje się je na podstawie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W ten sam sposób muszą zostać wykonane zarówno części jak i podzespoły.
Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy wykonywać z takich materiałów aby w żaden sposób nie mogły się przyczynić do zapłonu. To znaczy, że nie mogą był łatwopalne, a ponadto nie mogą zachodzić w reakcję chemiczną z atmosferą wybuchową. Oznacza to, że w żaden sposób nie mogą w negatywny sposób wpłynąć na zabezpieczenie przeciwwybuchowe. Muszą być odporne na korozję, zużywanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną oraz skutki temperatur.
Dyrektywa ATEX ma na celu przede wszystkich ochronę życia i zdrowia ludzkiego.