Obowiazek ewidencji magazynowej

Każdy przedsiębiorca, w nauka obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble oraz drugie urządzenia, których cena w elemencie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych także musi on żyć współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w maju, w jakim stał on kupiony.

Ewidencja środków trwałych pewno żyć przeprowadzana w sztuce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z dobrymi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej spełnienia. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.