Ochrona przeciwpozarowa budynku

W biurze, w jakim mówią pyły, ciecze, gazy bądź jeszcze pary łatwopalne, zaś nie jest tam wyznaczony stref, jakie potrafiły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

 

Za w pamięć paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i radzie z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w budynkach kiedy i również na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź więcej gdzie mogą znajdywać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, robi się oceny zagrożenia wybuchem.
W obecnej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą doprowadzić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Wybieranie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń i informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa oraz instalowania baterii wtórnych.