Pyly zelaza

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią największe prawdopodobieństwo dla zdrowia zarabiających w takim środowisku osób.

Ze względu na wpływ na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym działaniem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie prywatnej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najnaturalniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Chorobą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, a często są przydatne w powiązaniu z pozostałymi odpylaczami. Dużo silną efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.