Strefy zagrozenia wybuchem z1

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w postaci urządzeń i systemów ochronnych danych do użytku w przestrzeniach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było obowiązkowa ze względu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych funkcjonujących w innych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX nie nie była ważną klasą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w terenach Unii Europejskiej, albowiem od prawie dwóch dekad obowiązywało kilka zasad tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku stanowi jedne obligatoryjne rozporządzenie dostane we pełnych państwach Unii Europejskiej, które mówi zapewnienia bezpieczeństwa w odległościach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wpisania w utrzymanie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia dotyczące to jedyne zagadnienie i odpowiednie przepisy krajowe obowiązujące dotychczas w całej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedyne mieszkanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy nowy przepis zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku została uznana dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w myśli harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do celu w treści potencjalnie wybuchowej. Potrzebuje ona pozostać wdrożona we całych krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Kiedy szybko zostało powiedziane, dyrektywa ATEX jest wykorzystanie do sprzętów i systemów ochronnych przeznaczonych do brania w tłach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej uważa się natomiast odnośnik do treści najnowszej możliwości dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE