Szatkownica kapusty elektryczna

W poszczególnych przedsiębiorstwach a markach łączy się lub magazynuje się substancje, które potrafią być ważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wtedy w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na miejsca i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być jeszcze niezastąpione w strefach i miejscach zewnętrznych. I wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać i dodatkowo wskazywać czynniki, jakie potrafią inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wypełniona na platformie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z propozycją zajścia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Przedstawia się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią iść do powstania pożaru lub wybuchu. Opracowuje się materiały i środki, dzięki którym dopuszczalne będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Wymienia się jaka jest grupa substancji palnych, które mogą sterczeć się źródłem potencjalnego wybuchu. Sprowadza się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.